sâmbătă, mai 30, 2009

În mâna Ta este tăria şi putereaA Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice!
De la Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile.1 Cronici 29:11-12

Great is the Lord,
He is holy and just
By his power we trust
In his love
Great is the Lord
He is faithful and true
By his mercy He proves
He is love

Great are You Lord
And worthy of glory
Great are You Lord
And worthy of praise
Great are You Lord
I lift up my voice
I lift up my voice
Great are You Lord
Great are You Lord

1.Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.
2.Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai presus de toţi dumnezeii.
4 El ţine în mână adâncimile pământului, şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.
5 A Lui este marea, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmi uscatul:
6 veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru! Psalmul 95


miercuri, mai 27, 2009

Eu


1 "Tăceţi, ostroave, şi ascultaţi-! Să-şi învioreze popoarele puterea, să înainteze, şi să vorbească! Să ne apropiem şi să ne judecăm împreună.
2 Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe care, în neprihănirea Lui, îl cheamă să calce pe urmele Lui? Cine îi supune neamuri şi împăraţi? Cine le face sabia praf, şi arcul o pleavă luată de vânt?
3 El îi urmăreşte, merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul lui.
4 Cine a făcut şi a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, Domnul, cel dintâi şi Acelaşi până în cele din urmă veacuri.
5 Ostroavele văd lucrul acesta şi se tem, capetele pământului tremură: se apropie şi vin.
6 Se ajută unul pe altul, şi fiecare zice fratelui său: ,Fii cu inimă!'
7 Lemnarul îmbărbătează pe argintar; cel ce lustruieşte cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe nicovală, zicând despre îmbinare: ,Este bună!' şi ţintuieşte idolul în cuie ca să nu se clatine."
8 Dar tu, Israele, robul Meu, Iacove, pe care te-am ales, sămânţa lui Avraam, prietenul Meu,
9 tu, pe care te-am luat de la marginile pământului, şi pe care te-am chemat dintr-o ţară depărtată, căruia ţi-am zis: "Tu eşti robul Meu, te aleg, şi nu te lepăd!"
10 nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.
11 Iată, înfruntaţi, şi acoperiţi de ruşine, vor fi toţi cei ce sunt mâniaţi pe tine; vor fi nimiciţi şi vor pieri, cei ce ţi se împotrivesc.
12 Îi vei căuta, şi nu-i vei mai găsi, pe cei ce se certau cu tine; vor fi nimiciţi, vor fi pierduţi cei ce se războiau cu tine.
13 Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: "Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!
14 Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov, şi rămăşiţă slabă a lui Israel; căci Eu îţi vin în ajutor, - zice Domnul, - şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău.
15 Iată, te fac o sanie ascuţită, nouă de tot, cu mulţi dinţi; vei zdrobi, vei sfărâma munţii, şi vei face dealurile ca pleava.
16 Le vei vântura, şi le va lua vântul, şi un vârtej le va risipi, dar tu, te vei bucura în Domnul, te vei făli cu Sfântul lui Israel.
17 Cei nenorociţi şi cei lipsiţi caută apă, şi nu este; li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi.
18 Voi face să izvorască râuri pe dealuri, şi izvoare în mijlocul văilor; voi preface pustia în iaz, şi pământul uscat în şuvoaie de ape;
19 voi sădi cedri, salcâmi, mirţi şi măslini în pustie; voi pune chiparoşi, ulmi, şi merişori turceşti la un loc în pustie,
20 ca să vadă cu toţii şi să ştie, să priceapă şi să înţeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri, şi Sfântul lui Israel le-a zidit."
21 "Apăraţi-vă pricina, - zice Domnul - arătaţi-vă dovezile cele mai tari", zice Împăratul lui Iacov.
22 "Să le arate, şi să ne spună ce are să se întâmple; care sunt prorociile pe care le-aţi făcut vreodată? Spuneţi, ca să luăm seama la ele, şi să le vedem împlinirea; sau, vestiţi-ne viitorul.
23 Spuneţi-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să ştim că sunteţi dumnezei, faceţi măcar ceva bun sau rău, ca să vedem şi să privim cu toţii.
24 Iată că nu sunteţi nimic şi lucrarea voastră este nimic; o scârbă este cine vă alege pe voi.
25 Am sculat pe cineva de la miazănoapte, şi vine de la răsărit; el cheamă Numele Meu; trece peste voievozi ca pe noroi şi-i calcă în picioare cum calcă olarul lutul.
26 Cine a vestit lucrul acesta de la început, ca să-l ştim, şi cu mult înainte, ca să zicem: ,Are dreptate?' Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a prorocit, şi nimeni n-a auzit cuvintele voastre.
27 Eu, Cel dintâi, am zis Sionului: ,Iată-i, iată-i!' Şi Ierusalimului: ,Îţi trimit un vestitor de veşti bune!'
28 Căci uit, şi nu este nimeni, nimeni între ei care să prorocească şi care să poată răspunde, dacă-l voi întreba.
29 Iată că toţi sunt nimic, lucrările lor sunt zadarnice, idolii lor sunt o suflare goală!"(Isaia 41)

marți, mai 26, 2009

...cel ce se încrede în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui.


1 Ferice de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu păcatul acoperit!
2 Ferice de omul, căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea, şi în duhul căruia nu este viclenie!
3 Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
4 Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii.
5 Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu, şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: "Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!" Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.
6 De aceea orice om evlavios să se roage Ţie la vreme potrivită! Şi chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc.
7 Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire.
8 "Eu - zice Domnul - te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta."
9 Nu fiţi ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-i struneşti cu un frâu şi o zăbală cu care-i legi, ca să nu se apropie de tine. -
10 De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul, este înconjurat cu îndurarea Lui.
11 Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi înveseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!


luni, mai 25, 2009

Tu eşti DUMNEZEUL meu!

1 Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de ruşine niciodată. Izbăveşte-mă, în dreptatea Ta!
2 Pleacă-Ţi urechea spre mine, grăbeşte de-mi ajută! Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetăţuie unde să-mi găsesc scăparea!
3 Căci Tu eşti Stânca mea, Cetăţuia mea, şi, pentru Numele Tău, mă vei povăţui şi mă vei călăuzi.
4 Scoate-mă din laţul, pe care mi l-au întins vrăjmaşii. Căci Tu eşti Ocrotitorul meu!
5 În mâinile Tale îmi încredinţez duhul: Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate!
6 Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi, şi mă încred în Domnul.
7 Fă-mă să mă înveselesc şi să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloşia mea, ştii neliniştea sufletului meu,
8 şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.
9 Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul, şi trupul mi s-au topit de întristare;
10 mi se sfârşeşte viaţa în durere, şi anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele, şi-mi putrezesc oasele!
11 Din pricina potrivnicilor mei, am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei, şi de groază pentru prietenii mei; cei ce mă văd pe uliţă, fug de mine.
12 Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat.
13 Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domneşte împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea, şi uneltesc să-mi ia viaţa.
14 Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: "Tu eşti Dumnezeul meu!"
15 Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!
16 Fă să lumineze Faţa Ta peste robul Tău, scapă-mă, prin îndurarea Ta!
17 Doamne, să nu rămân de ruşine când Te chem. Ci să rămână de ruşine cei răi, şi ei să se pogoare muţi în locuinţa morţilor!
18 Să amuţească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie şi dispreţ împotriva celui neprihănit!
19 O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!
20 Tu îi ascunzi, la adăpostul Feţei Tale, de cei ce-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.
21 Binecuvântat să fie Domnul, căci Şi-a arătat în chip minunat îndurarea faţă de mine: parc-aş fi fost într-o cetate întărită.
22 În pornirea mea nechibzuită, ziceam: "Sunt izgonit dinaintea Ta!" Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele, când am strigat spre Tine.
23 Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El. Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mândri.
24 Fiţi tari, şi îmbărbătaţi-vă inima, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul!

sâmbătă, mai 23, 2009

Imaginea de ansamblu a lucrurilor cu adevarat importante in viata (II)"Pentru mine, succesul se defineste prin ceea ce faci cu fiecare sansa, cu fiecare ocazie care ti-a fost oferita, pentru a influenta pozitiv viata celorlalti.

Adevarata fericire vine mai putin din bani si mai mult din relatiile noastre unii cu altii, cu noi insine si cu Dumnezeu. Nu vine atat de mult din ceea ce agonisim si avem, cat din ceea ce obtinem in drumul catre atingerea obiectivelor. Fericirea nu rezulta din ceea ce primim, ci din ceea ce oferim.

Data fiind perspectiva Imaginii de ansamblu, chiar si cele mai mari dificultati de care ne aducem aminte, incidente pe care le consideram esecuri totale, pot fi privite retrospectiv ca avand un efect pozitiv in vietile noastre.

Dificultatile m-au invatat sa caut latura pozitiva chiar si in cele mai negative situatii. Am descoperit suficient de des partea buna a necazurilor, incat sa pot da crezare promisiunii scrise de apostolul Pavel in Epistola sa catre Romani, capitolul 8, versetul 28 :"Pe de alta parte, stim ca toate lucrurile lucreaza impreuna spre binele cleor ce iubesc pe DUMNEZEU si anume spre binele celor ce sunt chemati dupa planul Sau."

Deseori, victimele cauta scuze si explicatii pentru strea lucrurilor. Invingatorii cauta solutii pentru a schimba starea de lucruri.

Cititul largeste perspectivele, ofera viziune mai larga si te ajuta sa gasesti drumul peste cele mai inalte obstacole, depasind orice dificultate pe care o intalnesti.

Pune-ti tine inalte. Uita-te mereu spre ele si munceste pentru a le indeplini. Investeste in altii si lasa pe altii sa investeasca in tine.

Faceti tot posibilul sa ajungeti la stele. Decideti ce vreti sa faceti si nu va multumiti cu mai putin. Fiti constienti ca puteti sa va indepliniti visul si realizati totul spre acea tinta, iar ea va deveni realitate. Cea mai mare greseala pe care o puteti face este sa renuntati pe parcurs.

Fi curajos!!! Tine minte: curajul inseamna sa te lupti cu frica, nu sa fi fara frica. Daca o provocare este cu adevarat importanta pentru tine, se intelege de la sine ca trebuie sa fi putin nelinistit. Ne ingrijoram doar de lucrurile de care ne pasa cu adevarat.

Un om care se crede o victima paseste pe nisip, si uitandu-se in jos, vede doar nisip, dar un om care se considera invingator vede materia prima pentru a construi un castel.

A fi parinte este cea mai importanta ocupatie din lume.

toti avem nevoie sa primim iubire neconditionata.

Copii sunt cea mai bogata resursa naturala a lumii. Functia de parinte data de Dumnezeu consta in dezvoltarea acestor resurse la potentialu maxim. In Imaginea de ansamblu, aceasta reprezinta cea mai importanta ocupatie din lume.

(Pasaje preluate din cartea cu acelasi tilu, Casa de Editura: Viata si sanatate, 2006, Bucuresti)

marți, mai 12, 2009

Intalnirea Bloggerilor Evanghelici

Alte evenimente: WWJP - Intalnirea Bloggerilor Evanghelici

Prima întâlnire a comunităţii bloggerilor evanghelici are loc pe 23 mai
în Bucureşti şi se doreşte a fi un prim contact între bloggerii creştini, o excelentă ocazie de a ne cunoaşte mai bine şi de a învăţa unii de la alţii. Vom discuta despre imaginea blogosferei evanghelice şi despre ce putem face pentru a îmbunătăţi această imagine.

Structura întâlnirii

Întâlnirea va fi o combinaţie între conferinţă şi seminar, la care participanţii vor putea contribui. Fiecare vorbitor va avea o prezentare de 15 minute legată de tema seminarului şi apoi va modera discuţii pentru încă 25 de minute. Programul va începe la ora 9:50 cu înregistrarea şi se va termina la 14:50. Va exista şi o pauză de cafea la ora 12.

Temele abordate:

- Dezvoltă şi menţine comunitatea pe blogul tău.
- Twitter - instrument pentru interacţiune.
- Cum întreţii comunitatea de pe blog - offline.
- Îmbunătăţeşte-ţi articolul cu imagini originale - despre fotografie pe blog.
- Scrie un articol care va capta atenţia cititorilor!
- Tips and tricks - fă-ţi viaţa de blogger mai uşoara şi blogul mai agreabil. Câteva aspecte tehnice.

Înscrierile la eveniment se fac pe invita.ro sau prin email la adresa office[at]rouavietii.ro.

Intrarea este liberă şi nu este condiţionată de înscrierea pe invita.ro, dar cei care se vor înscrie vor beneficia de un loc rezervat (din cele 80), iar la intrare vor primi un ecuson personalizat.

Locul: Fundaţia Romania ProCulture - Aleea Lacul Morii Nr. 3 (în spatele Ford BDT Virtuţii) - Sediul Fitzuica. Vezi harta.

Parteneri: Everystudent.ro, Rouavietii.ro, Chestiuni.info, Gabi Macovei, Andy Mihail, Bucureştiul Evanghelic, Lucrători-români.ro, Radio Filadelfia, Aer curat, Bisericata.com, Știri creștine, Radio Hope, Braşovul Evanghelic, Peniel Blog, roMedia-creştin, Creştin Total, Florin Puşcaş, Marian Năstase, Creştinele (în curând şi alţii).

Promovează evenimentul:
Afişează unul din bannerele de pe invita.ro sau scrie un articol pe blogul tău cu link spre rouavietii.ro, astfel blogul tău va fi adăugat la parteneri.

Dacă doriţi promovare în cadrul evenimentului, contactaţi-ne la adresa office[at]rouavietii.ro.

marți, mai 05, 2009

Imaginea de ansamblu a lucrurilor cu adevarat importante in viata (I)

Imaginea de ansamblu a lucrurilor cu adevarat importante in viata (I)
Ben Carson si Gregg Lewis

Partea intai: Sa intelegem Imaginea de ansamblu

"Daca ar trebui să numesc un lucru învăţat in decursul vietii, acela ar fi ca niciodata nu trebuie sa-L subestimam pe Dumneze; trebuie doar sa-L lasam sa lucreze. "

"Dumnezeu este intotdeauna capabil sa schimbe in bine urmarile celor mai neplacute experiente. El poate sa indrepte cele mai mari greseli si cele mai profunde slabiciuni."

"Un creier uman normal este probabil cea mai minunata si complexa piesa din puzzel-ul tridimensional al lumii create."

"In timp ce ne indreptam spre sala de operatie , ma rugam disperat ca Dumnezeu sa preia comanda, iar eu sa fiu doar o unealta pentru ceea ce va voi El sa faca."

"Cand am intrat in sala si m-am aplecat peste cei doi baieti, m-am rugat din nou, in Numele lui Isus, ca Dumnezeu sa preia operatia , pur si simplu in mainile Sale."

"De nenumarate ori in timpul carierei mele de chirurg, am dus la bun sfarsit operatii dificile doar pentru ca un parinte sau o ruda a pacientului imi aducea la cunostinta faptul ca ei si toti cunoscutii lor se rugau pentru mine. Nu aveam cuvinte sa le explic cum in mod vizibil am resimtit acel sprijin. Am experimentat in mod repetat efectele de netagaduit, si uneori palpabile, ale rugaciunii."

"Intodeauna vorbesc mai putin despre succesele personale si mai mult despre lectiile pe care le-am invatat de-alungul anilor. In mod repetat, imi incurajez ascultatorii sa foloseasca la maximum potentialul mintilor lor, oferind ca exemplu propria-mi experienta legata de intelegerea prioritatilor in viata."


(Pasaje preluate din cartea cu acelasi tilu, Casa de Editura: Viata si sanatate, 2006, Bucuresti)